RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia DYREKTYWY 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), DZ.Urz. UE L 119/1 Z 04.05.2016 (RODO)

Informujemy niniejszym, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ramid Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Raszynie przy ul. Na Skraju 109 a, e-mail: rodo@ramid.ssd-linuxpl.com, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania zawartego wspólnie zlecenia, umowy lub zatwierdzonej oferty handlowej  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zlecenia której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zlecenia;
  3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od zaistnienia ostatniej faktury VAT, Umowy, Oferty handlowej, Zlecenia, Karty Przekazania Odpadów,

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom Administratora lub podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji umowy, zlecenia tj. firmie księgowej.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)    Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, zlecenia, oferty w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, zlecenia i sporządzenia oferty.

7)  Pani/Pana dane osobowe mogą zawierać takie elementy związane z działalnością przedsiębiorstwa jak: Imię, nazwisko, adresy, nr telefonów, fax, adres mailowy, nr NIP, REGON, KRS.

8)    Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej.

9)    Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Celem odmówienia zgody na przetwarzanie danych proszę przesłać maila na adres mailowy: rodo@ramid z  informacją o odmowie. W treści odmowy prosimy o wskazanie imienia, nazwiska oraz funkcji osoby pracującej w przedsiębiorstwie, której odmowa dotyczy.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres email jak powyżej.

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych działań. W przypadku nieotrzymania informacji zwrotnej, Ramid  Sp. z o.o. Sp.k. przyjmuje to jako wyrażenie zgody  na dalsze przetwarzanie Państwa danych w ramach  wyżej opisanej klauzuli.

 

25.05.2018                                                                                     Ramid Sp z o.o. Sp.k.