FAQs

Zajrzyj i zapoznaj się z treścią najczęściej powtarzających się pytań dot. przepisów związanych z usuwaniem azbestu, likwidacją stacji paliw, czyszczeniem sadzy po pożarze, ubezpieczeniami. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie zadzwoń do nas.

Q?

Co to jest ubezpieczenie assistance domowe i na czym ono polega ? Drukuj Ubezpieczenia assistance domowe jest pomocowym ubezpieczeniem w różnego r

A.

Ubezpieczenia assistance domowe jest pomocowym ubezpieczeniem w różnego rodzaju przykrych sytuacjach. W ramach ubezpieczenia assistance, które zazwyczaj jest częścią tzw. pakietów domowych, mieszkaniowych ubezpieczającemu oraz osobom bliskim z nim zamieszkującym standardowo oferowane są następujące świadczenia:

• zorganizowania interwencji w domu, gdy z przyczyn losowych określonych w umowie ubezpieczenia (np. zalanie, kradzież, dewastacja, pożar, wybuch, powódź, huragan, śnieg, grad, uderzenie pioruna) został uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania (świadczenie to może obejmować organizację pobytu w hotelu, transport ubezpieczonego oraz jego mienia do wskazanego miejsca czasowego pobytu, dozór pozostawionego bez opieki domu, dokonanie wycen, specjalistycznych napraw,

• interwencję i opiekę medyczną (lekarską, pielęgniarską, opiekuńczą), jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku w domu ubezpieczający doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

• zorganizowania pomocy w przypadku hospitalizacji ubezpieczającego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania; chodzi tutaj m. in. opiekę nad dziećmi, osobami wymagającymi opieki oraz opiekę nad zwierzętami domowymi,

• w postaci usług informacyjnych dotyczących m.in. najbliższych dostępnych placówek medycznych, aptek, numerów telefonów służb użyteczności publicznej i usługodawców technicznych.

Umowę assistance zawiera się przeważnie wraz z umową ubezpieczenia mieszkania lub domu. Z usług assistance korzysta się najczęściej za pośrednictwem działającej w ramach zakładu ubezpieczeń wyspecjalizowanej jednostki lub firmy świadczącej usługi assistance na zlecenie zakładu ubezpieczeń. W celu skorzystania ze świadczeń objętych ubezpieczeniem assistance konieczny jest (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie), telefoniczny kontakt się ze wskazaną w polisie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia jednostką oraz podanie wstępnych informacji o zaistniałym zdarzeniu. Zwykle numer telefonu, pod który należy dzwonić znajduje się na polisie lub dodatkowym do niej dokumencie.

Q?

Czy w przypadku ubezpieczenia w kilku zakładach ubezpieczeń (tzw. ubezpieczenie wielokrotne) można uzyskać kilka odszkodowań/świadczeń za jedną szkodę/zdarzenie?

A.

Odpowiedź jest tu odmienna w zależności od tego czy w konkretnym przypadku chodzi o ubezpieczenia majątkowe (np. ubezpieczenia autocasco AC, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia) czy ubezpieczenia osobowe (np. ubezpieczenia na życie, różnorodne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW kierowcy i pasażerów, NNW sportowców, NNW w ramach pakietu mieszkaniowego czy turystycznego).
Zasadą jest, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych możemy wyłącznie otrzymać odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody (stracie, którą doznaliśmy w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową) a nie wielokrotność odszkodowań odpowiadającej liczbie polis. Odmiennie jest w przypadku ubezpieczeń osobowych gdzie możemy otrzymać świadczenia z kilku umów (polis) jednocześnie bowiem istnieje tutaj w odróżnieniu od ubezpieczeń majątkowych możliwość kumulacji świadczeń - czyli otrzymania kilku świadczeń niezależnie od siebie z każdej polisy, która w zakresie ochrony przewiduje wypłatę świadczenia na skutek określonego zdarzenia.
Tym samym nie ma więc potrzeby ubezpieczenia tego samego mienia (majątku) i skutków zdarzenia (tych samych zdarzeń) w kilku zakładach ubezpieczeń na łączną sumę ubezpieczenia przekraczającą wartość ubezpieczanego mienia, bowiem odszkodowanie w ubezpieczeniu majątkowym, nawet jeśli jest wypłacane w ramach kilku umów ubezpieczenia zawartych w różnych zakładach ubezpieczeń, nie może łącznie przekroczyć wysokości poniesionej szkody. Wynika to z samej istoty odszkodowania, która polega na rekompensacie faktycznie poniesionej straty - powstałej w majątku ubezpieczonego. Zgodnie z przepisami o ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od poniesionej szkody (art. 8241 § 1 k.c.). Oznacza to, że wprawdzie strony umowy ubezpieczenia mogą przyjąć, że odszkodowanie może być wyższe od szkody, a jego wielkość może być ustalona dowolnie. Do takich szczególnych rozwiązań stosowanych w ubezpieczeniach mienia należy tzw. ubezpieczenie mienia w wartość odtworzeniową (np. na odbudowę, remont po zdarzeniu domu, na które zwykle trzeba wydać więcej niż warte były jego elementy przed szkodą).
Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego (przekraczającego) wysokość szkody. Spośród ubezpieczycieli udzielających ochrony na ten sam przedmiot każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia (art. 8241 § 2 k.c.). Na marginesie warto jednakże wspomnieć, iż wspomniane wyżej zasady wypłaty podwójnej sumy ubezpieczenia, określone w art. 8241 § 2 k.c., nie dotyczą sytuacji, w których interesy majątkowe ubezpieczonych, będące przedmiotem ubezpieczenia, są różne, nawet jeżeli odnoszą się do tego samego dobra majątkowego (uchwała SN z dnia 30.11.2005 r., sygn. III CZP 96/05, publ. OSNC 2006/10/164). Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej (art. 8241 § 3 k.c.).
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż ubezpieczanie tego samego przedmiotu w tym samym czasie i zakresie w różnych zakładach ubezpieczeń nie jest opłacalne bowiem w zakresie poszczególnych umów jesteśmy zobowiązani zapłacić pełną składkę ubezpieczeniową, a świadczenie otrzymywane od ubezpieczycieli i tak nie pokryje więcej niż wyniesie wartość zaistniałej szkody.
Zdarza się, że uszkodzone mienie jest objęte umową ubezpieczenia mienia, a niezależnie od tego sprawca szkody (osoba zobowiązana do naprawienia szkody w świetle przepisów prawa) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC w życiu prywatnym). Takie sytuacje występują zazwyczaj przy wypadkach komunikacyjnych, ale również coraz częściej w szkodach mieszkaniowych. Poszkodowany nie może wówczas dochodzić odszkodowania z obu ubezpieczeń, ale ma prawo wybrać, do którego z ubezpieczycieli zgłosi roszczenie o naprawienie szkody. Żaden z ubezpieczycieli nie może wówczas odmówić wypłaty świadczenia z tego powodu, że poszkodowany ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń u innego ubezpieczyciela. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprawca szkody komunikacyjnej nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i poszkodowany posiadający polisę AC dochodzi odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wówczas odszkodowanie jest wypłacane w ramach polisy autocasco AC, a UFG powinien wyrównać szkodę w części, która nie może być pokryta w ramach ubezpieczenia AC oraz uwzględnić w odszkodowaniu ewentualne utracone zniżki składki (tzw. bonusy taryfowe).
Odmiennymi zasadami kierujemy się w przypadku ubezpieczeń osobowych (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia NNW). W praktyce jest liczna grupa osób posiadających ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenia na życie w kilku zakładach ubezpieczeń. Przykładowo osoby takie mają wykupione grupowe ubezpieczenie na życie w zakładzie pracy, indywidualną polisę ubezpieczenia na życie oraz NNW kierowcy i pasażerów w należącym do nich samochodzie. Nie ma przeszkód, żeby w razie wypadku dochodzić świadczeń od wszystkich zakładów ubezpieczeń, z którymi zostały zawarte umowy we wskazywanym zakresie bowiem co sygnalizowaliśmy powyżej świadczenia z umów ubezpieczenia osobowego mogą być kumulowane. Nie mają bowiem takiego charakteru jak odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych będące rekompensatą poniesionej straty a ich łączna wartość nie może przewyższać szkody i dlatego nie można ich kumulować. Świadczenia z umów ubezpieczenia na życie, czy też NNW są niezależne od powstania i wielkości szkody. Poszkodowany otrzymuje kwotę mieszczącą się w granicach umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia (art. 805 § 2 pkt 2 k.c.). Nie ma także przeszkód, aby pobrać świadczenie przysługujące z kilku polis ubezpieczenia na życie lub NNW i jednocześnie żądać wyrównania szkody przez sprawcę, a gdy jest on ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Przykładowo oznacza to, że jeżeli kierowca miał wypadek komunikacyjny, w którym poniósł szkodę na osobie, w tej sytuacji poszkodowany może niezależnie dochodzić roszczeń z polisy OC sprawcy, ubezpieczenia NNW kierowcy, indywidualnego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenie na życie, które ma zawarte przez swojego pracodawcę.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, główny specjalista w BRU, aktualizacji dokonał Piotr Budzianowski, starszy specjalista w BRU

Q?

Czy mogę zdemontować sam pokrycie eternitowe

A.

Nie powinieneś sam demontować pokrycia zawierającego azbest. Podczas nieumiejętnego demontażu eternitu może uwolnić się 10.000 razy więcej włókien azbestu niż podczas normalnej eksploatacji tego typu wyrobów, a więc ryzyko narażenia na działania azbestu jest bardzo poważne. Zdecydowanie czynność demontażu pokrycia powierzyć specjalistą. 

Q?

Jak należy zapakować eternit?

A.

Jeżeli w Twoim otoczeniu znajdują się zdemontowane płyty najlepszym sposobem będzie obfite zwilżenie ich wodą, przykrycie grubą budowlaną folią oraz za stretchowanie. Dodatkowo można oznakować wyroby odpowiednim piktogramem. Tak zabezpieczony odpad należy pozostawić do czasu odbioru przez uprawnioną firmę.