Rekultywacja

Rekultywacja środowiska naturalnego

Rekultywacja, to przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym, zdegradowanym bądź zanieczyszczonym na skutek działalności człowieka.
Firma Ramid Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Specjalizujemy się w oczyszczaniu terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi.
Rekultywacja ziemi
W świetle obowiązujących przepisów prawa właściciel danego terenu, jest również właścicielem ewentualnych zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej na nim występujących i jest zobligowany do ich usunięcia.
W zależności od czasu  w którym nastąpiło zanieczyszczenie środowiska naturalnego, właściciel lub zarządca zobligowany jest do przeprowadzenia działań naprawczych lub wykonania rekultywacji gruntu lub wody.
Rekultywacja środowiska

Rekultywacja środowiska naturalnego

Naszymi potencjalnymi klientami, związanymi z rekultywacją środowiska są zatem:

 • podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów i wydanych decyzji administracyjnych są zobligowane do przeprowadzenia rekultywacji bądź działań naprawczych terenu, którego są właścicielem (np. modernizowane stacje paliw),
 • podmioty, które ze względu na stwierdzone bądź podejrzewane zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego zainteresowane są przeprowadzeniem rekultywacji,
 • inwestorzy, którzy planują zakup nieruchomości, na których stwierdzono bądź podejrzewa się zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego substancjami chemicznymi.

Rekultywacja zanieczyszczonej gleby
Nieusunięcie substancji zanieczyszczających środowisko naturalne może spowodować:
 • rozprzestrzenienie się zanieczyszczenia na większy obszar,
 • zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin,
 • wzrost kosztów prac rekultywacyjnych,
 • nałożenie sankcji administracyjnych,
 • odpowiedzialność karną właściciela za ewentualne skutki nieusunięcia zanieczyszczeń.
Rekultywacja zanieczyszczonej gleby
Prace rekultywacyjne, w bardzo dużym uproszczeniu, wykonać można przy zastosowaniu dwóch metod:
 • rekultywacji in-situ (łac. w miejscu), która polega na oczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego w miejscu występowania zanieczyszczenia,
 • rekultywacji ex-situ (łac. poza miejscem), która polega na wymianie zanieczyszczonego gruntu, czyli wydobyciu i przetransportowaniu zanieczyszczonego gruntu na specjalnie przygotowane i zabezpieczone stanowisko i uzupełnieniu wykopu gruntem wolnym od zanieczyszczeń.
Rekultywacja skażonych gleb

Naszym zadaniem jest dostarczenie możliwie najpełniejszej informacji, co do konsekwencji zarówno dla środowiska, jak i finansowych, podjętej decyzji. Dlatego ważna jest możliwa pełna wiedza odnośnie danego terenu.
Wpływ na wybór metody uzależniony jest od bardzo wielu czynników, np.:
 • rodzaju zanieczyszczenia (np. substancje ropopochodne, metale ciężkie),
 • powierzchni i objętości zanieczyszczonego gruntu,
 • stopnia zanieczyszczenia,
 • obecności zanieczyszczenia również w wodach gruntowych,
 • możliwości technicznych wydobycia gruntu,
 • planów inwestycyjnych dotyczących danego obszaru,
 • kosztów przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.

Zależnie od wybranej metody, rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, a także ilości zanieczyszczonego gruntu i wody gruntowej zakres prac będzie się różnił, dlatego poniżej przedstawiony prosimy traktować jako poglądowy:

 • uzgodnienia administracyjne, złożenie i zatwierdzenie projektu prac rekultywacyjnych lub działań naprawczych w RDOŚ itp.,
 • prace kameralne (np. ogrodzenie terenu, zwiezienie niezbędnego sprzętu),
 • właściwe prace rekultywacyjne. W zależności od rodzaju projektu może to być:
  • wydobycie i przetransportowanie zanieczyszczonego gruntu na kwaterę,
  • aplikacja preparatów na bazie mikroorganizmów, których zadaniem jest degradacja zanieczyszczenia,
  • oczyszczanie wody gruntowej z zastosowaniem systemów separacyjnych,
  • czerpanie wolnego produktu z użyciem pasywnych i aktywnych systemów pompowania,
  • techniki wspomagające (np. napowietrzanie gruntu),
 • formalne zakończenie projektu, polegające na złożeniu do odpowiedniego urzędu i przyjęcie bez uwag sprawozdania z przeprowadzanych prac,
 • prace kameralne związane z uporządkowaniem terenu,
 • pracom zawsze towarzyszy stały monitoring gruntu i wody gruntowej (cykliczny pobór próbek).
 

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.