Pogotowie Ekologiczne

Ramid Care

Pogotowie ekologiczne RAMID CARE

Pogotowie ekologiczne

Pogotowie ekologiczne RAMID Care

Nasze wieloletnie doświadczenie, pozwala podjąć się akcji ratowniczej na każdym etapie, od wstępnego zdiagnozowania do całkowitego usunięcia zdarzenia ekologicznego. 
Ekipa serwisowa firmy składają się z fachowców specjalizujących się w zagadnieniach "ratownictwo ekologiczne". Powierzone prace realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami m in. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493.) Posiadamy decyzje na transport odpadów niebezpiecznych.

Jesteśmy dostępni dla Państwa 24 godziny na dobę. Dojeżdżamy w niedzielę i święta, zawsze wyposażeni w najskuteczniejsze środki i sprzęt. 

Oferowane prze firmę RAMID usługi "Pogotowie Ekologiczne - Ramid Care" to przede wszystkim:

 • Usuwanie rozlewisk substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych powstałych w wyniku katastrof drogowych, awarii przemysłowych, zdarzeń losowych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód.
 • Szybki czas reakcji - Ekspresowa dostawa środków i sprzętu do likwidacji rozlewisk substancji niebezpiecznych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód. Gwarantujemy całodobową gotowość magazynową. Wszystkie potrzebne środki oraz sprzęt do ograniczenia, zabezpieczenia i likwidacji awarii dostarczymy natychmiast w technicznie najkrótszym czasie od zgłoszenia zdarzenia.
 • Badania zasięgu i rodzaju skażenia - Dzięki współpracy z placówkami naukowymi jesteśmy w stanie zaoferować szeroki wachlarz badań również tych pod kontem radioaktywności i toksyczności.
 • Skażenia biologiczne i bakteriologiczne - Dysponujemy kompleksowym systemem do dekontaminacji skażeń.
 • Współpraca z jednostki PSP - klasyfikacja i odbiór odpadów po akcyjnych
 • Rekultywacja skażonego gruntu metodami in situ i ex situ
 • Realizacja prac zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska - łącznie z raportem z przebiegu wykonanych prac
 • Usuwanie oleju z powierzchni utwardzonych, ograniczanie rozlewiska, zbieranie rozlanej cieczy,
 • Odtłuszczenie powierzchni, zebranie odpadów ciekłych i stałych, oraz ich unieszkodliwienie.
 • Likwidacja skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu w zakresie - zbierania i zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie, pobór próbek gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia, rekultywacja gruntu, odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.
 • Wody śródlądowe - ograniczenie rozlewiska, zbieranie ropopochodnych z powierzchni wody za pomocą urządzeń mechanicznych i sorbentów selektywnych, pobór próbek wody wraz z analizą w celu określenia wielkości skażenia
 • Usuwanie niebezpiecznych, trudnych do identyfikacji substancji porzuconych w lasach, przy drogach, na terenie niezamieszkałych posesji
 • Wybieranie, transport i utylizacja ziemi skażonej substancjami niebezpiecznymi.

Odbiór, transport i unieszkodliwienie wszystkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

 • Czyszczenie systemów kanalizacyjnych po skażeniu substancjami ropopochodnymi.
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie toksyczności substancji chemicznych.
 • Likwidacja nieczynnych stacji paliw, oraz stref przemysłowych