Consulting środowiskowy

Consulting środowiskowy
azbest consulting

Consulting środowiskowy

Każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska, co wymaga odpowiedniego zgłoszenia lub pozwolenia na emisję zanieczyszczeń. Obecnie bardzo poszerzony został katalog przedsięwzięć, które wg Ustawodawcy mogą mieć szczególny wpływ na środowisko. Uzyskanie decyzji na rozpoczęcie inwestycji wymaga skonfrontowania swoich zamiarów z szeregiem aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, oraz uzyskania stosownych opinii właściwych instytucji. Kary za brak takich dokumentów przewidziane w nowym projekcie ustawy sięgają nawet 500 000 zł. Warto to uregulować wcześniej.

Wykonujemy:

 • Badania gruntu na zawartość substancji niebezpiecznych np. PCB
 • Audyty budynków pod kątem azbestu
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Operaty wodno-prawne
 • Audyty środowiskowe
 • Rozpoznanie zasięgu i stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego
 • Nadzór nad pracami rekultywacji in-situ i ex-situ
 • Plany gospodarki odpadami
 • Programy usuwania azbestu
 • Pisma do urzędów i inspektoratów

Nasza oferta szczególnie dedykowana jest dla:

 • Branży przemysłowej
 • Biur projektowych
 • Firm deweloperskich
 • Przedsiębiorstw planujących nowe inwestycje
 • Przedsiębiorców zmieniających profil działalności
 • Firm komunalnych

Osób pragnące wykonać rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego terenu przed zakupem lub przejęciem lub  poznać stan techniczny budynku przed zakupem. Wykonać ekspertyzę budowlaną lub audyt pod kątem azbestu nieruchomości przemysłowej, komercyjnej bądź prywatnej prosimy o kontakt w celu dodatkowych informacji za pomocą naszego formularza kontaktowego, bezpośrednio na adres ramid@ramid.ssd-linuxpl.com lub telefonicznie pod numer (22)3983065

Rozpoznanie zasięgu i stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego

Przed przystąpienie

m do właściwego procesu rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego należy jak najdokładniej określić warunki geologiczne, hydrogeologiczne oraz rodzaj, zasięg i stopień skażenia środowiska. Do tego celu najpowszechniej stosowane są otwory badawcze, badania atmogeochemiczne i geofizyczne.
Otwory badawcze pozwalają na poznanie profilu geologicznego, położenia zwierciadła wód podziemnych oraz na pobór próbek gruntu i wody podziemnej do dalszych badań laboratoryjnych.
Badania geofizyczne pozwalają na prawie ciągłe rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego. Polegają one na pomiarze wybranej wielkości fizycznej, np. przewodności elektrycznej gruntu, a następnie zinterpretowaniu wyników w odniesieniu do budowy geologicznej. Stwierdzone w trakcie interpretacji ewentualne anomalie można w wielu przypadkach powiązać z istnieniem elementów infrastruktury lub zanieczyszczeniami. Badania geofizyczne są metodami stosunkowo tanimi, szybkimi i mało- lub bezinwazyjnymi. W połączeniu z wynikami uzyskanymi z otworów badawczych uzyskuje się dokładny opis stanu środowiska gruntowo-wodnego.

Comments are closed.