Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

O tym, że w Starej Miłośnie skażone są płytkie wody podziemne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, z odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na pismo naszej dzielnicowej radnej Małgorzaty Zaremby (PiS). Pytała ona w swym piśmie MPWiK (to firma miejska, podlegająca władzom Warszawy) o powody planowanego podłączenia Wesołej do tzw. Wodociągu Układu Centralnego, czerpiącego wodę z Wisły. Firma bardzo długo zwlekała z odpowiedzią, ale w końcu ustosunkowała się do pytań naszej radnej. Pisząc m.in. (odpowiedź jest sygnowana przez wicedyrektora pionu rozwoju MPWiK, Magdalenę Chmielewską – na końcu artykułu zamieszczamy link do pełnej treści tego pisma):

„Powodem planowanego włączenia Dzielnicy Wesoła do Wodociągu Układu Centralnego jest trwałe zanieczyszczenie warstwy wodonośnej w rejonie Starej Miłosnej eterem tert-butylowo-metylowym (MTBE) i benzenem, a także minimalizacja ryzyka przerw w dostawie wody, szczególnie w sytuacji awaryjności hydroforni. Jest to podyktowane koniecznością utrzymania standardów obowiązujących w MPWiK, wynikających m.in. z obowiązujących przepisów prawnych.

Prace w omawianym temacie są prowadzone od momentu stwierdzenia obecności MTBE i benzenu w wodach podziemnych, tj. od lipca 2010 r. Od początku wszystkie działania są podejmowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wesoła, gdzie również powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące chronologii zdarzeń. Urząd finansował badania prowadzone przez PIG i Arcadis, mające na celu identyfikację źródła zanieczyszczenia warstwy wodonośnej.

Ponadto o zaistniałej sytuacji został poinformowany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a także Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dla zadania polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ul. Korkowej, ul. B. Czecha, Trakt Brzeski, ul. Cyrulików lub ul. Płatnerskiej trwają obecnie prace projektowe na opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z umową zawartą w dniu 30.07.2013 r. Uzyskano już ostateczne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i trwa pozyskiwanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na 2018 rok, zgodnie z planami inwestycyjnymi Spółki. Decyzja o pozostawieniu bądź wyłączeniu lokalnych ujęć wody zostanie podjęta po zakończeniu inwestycji i po przeprowadzeniu oceny istniejącej wówczas sytuacji…”

Z dalszej treści odpowiedzi MPWiK, ale i z naszych informacji, wynika, że skażenie wód podziemnych w Starej Miłośnie nie dotyczy głęboko posadowionego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222, z którego czerpią dziś wodę podziemne ujęcia, zaopatrujące wodociągi na tym osiedlu (MPWiK dodaje w swym piśmie, że nie ma groźby wyczerpania zasobów tego zbiornika). Problem dotyczy jednak dziesiątek mieszkańców Starej Miłosny, którzy mieszkają na ulicach bez wodociągów i czerpiących wodę z własnych, przydomowych ujęć (studni). To m.in. część Cieplarnianej, Pogodnej (od Ułańskiej do Gościńca), Husarska, Radosna, Szafranowa i rejon ul. Zapiecek.

W związku z tym chciałbym postawić kilka pytań władzom dzielnicy oraz MPWiK:

1. Czy mieszkańcy Starej Miłosny, korzystający z własnych studni, zostali poinformowani o trwałym skażeniu płytkich wód podziemnych na tym osiedlu?

2. Dlaczego MPWiK nie koncentruje się w pierwszej kolejności na jak najszybszym podłączeniu tych mieszkańców do sieci wodociągowej (w Starej Miłośnie), korzystającej z nieskażonej wody?

3. Dlaczego prace nad dokończeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wesołej, a szczególnie w Starej Miłośnie, idą dużo wolniej niż planowało i zapowiadało kilka lat temu MPWiK (przełomowe miały pod tym względem lata 2011-2012, w których MPWiK miało zrealizować w naszej dzielnicy 31 inwestycji, ale ten plan nie został w dużej części zrealizowany)?

4. Według harmonogramu inwestycji (budowa wodociągów i kanalizacji) MPWiK dla Wesołej z 2013 r. zdecydowana większość z nich ma zakończyć się dopiero w latach 2015-2020, a rozpoczęcie sporej ich części jest planowane w 2017, 2018, 2019, a nawet w 2020 r. Dlaczego tak późno, mimo skażenia płytkich wód podziemnych w Starej Miłośnie?

5. W 2011 r. MPWiK zapowiadał (na sesji Rady Dzielnicy Wesoła), że do 2015 r. zainwestuje w budowę wodociągów i kanalizacji w Wesołej 50 mln zł. Dzięki temu miało powstać 21 km sieci kanalizacyjnej i 7,3 km sieci wodociągowej. Tymczasem według informacji Urzędu Dzielnicy Wesoła (zawartych w jego ostatnim biuletynie informacyjnym) MPWiK zainwestował w naszej dzielnicy w latach 2010-2014 jedynie 10 mln zł, budując wielokrotnie mniej wodociągów i sieci kanalizacyjnej niż zapowiadał cztery lata temu (w tym okresie wybudował jedynie niecałe 4 km sieci kanalizacyjnej). Dlaczego?

artykuł pochodzi z serwisu www.wesola-gazeta.pl/

Comments are closed.