Tag Archives: bioremediacja

Bioremediacja ex-situ

Bioremediacja ex-situ Wprowadzenie/zasady Bioremediacja ex-situ jest procesem biologicznym, w którym wydobyta gleba jest umieszczana w wyłożonym nad ziemią obszarze obróbki i napowietrzana po przetworzeniu w celu zwiększenia degradacji zanieczyszczeń organicznych przez lokalną populację drobnoustrojów. W warunkach tlenowych określone mikroorganizmy mogą wykorzystywać zanieczyszczenia organiczne, takie jak mieszanki węglowodorów ropopochodnych, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), fenole, krezole i…
więcej informacji

Rekultywacja ex-situ

Rekultywacja ex-situ kiedy jest konieczna? Działania naprawcze Zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku pod pojęciem działań naprawczych rozumie się wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie. W szczególności działaniem naprawczym jest oczyszczanie gleby i wody,…
więcej informacji