24 listopada została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2119

 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopodobnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Konkluzje dotyczące BAT są kluczowymi elementami dokumentów referencyjnych BAT i zawierają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opis, informacje służące ocenie ich przydatności, informacje dotyczące poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów konsumpcji oraz – w stosownych przypadkach – odpowiednich środków rekultywacji terenu.

Opublikowane konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do produkcji w instalacjach przemysłowych jednego lub kilku z następujących rodzajów płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o wydajności przekraczającej 600 m3 dziennie.

Konkluzje dotyczące BAT obejmują następujące procesy:

  • produkcja płyt drewnopochodnych,
  • wchodzące w skład instalacji obiekty energetycznego spalania (w tym silniki), wytwarzające gorące gazy dla suszarni bezpośrednio ogrzewanych,
  •  produkcja impregnowanego papieru z wykorzystaniem żywic.   Konkluzje dotyczące BAT nie obejmują następujących rodzajów działalności lub procesów:
  • wchodzące w skład instalacji obiekty energetycznego spalania (w tym silniki), niewytwarzające gorących gazów dla suszarek ogrzewanych bezpośrednio,
  • laminowanie, lakierowanie lub malowanie surowych płyt.

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) organy właściwe do wydania pozwoleń są zobowiązane dokonać analizy warunków pozwoleń zintegrowanych niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji, czyli do 24 maja 2016 r.

Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT upływa 21 listopada 2019 r.

źródło: ippc.mos.gov.pl

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.